Helder Onafhankelijk!

Julianadorp

Hoewel Julianadorp uiteraard onderdeel is van onze gemeente en in dat opzicht dit programma ook daar van toepassing is, verdient Julianadorp  een apart plekje in deze lijst. Julianadorp moet niet gezien worden als wijk van gemeente Den Helder, maar als dorp met zijn eigen identiteit.

Bij besluiten zoals bijvoorbeeld, de plek van het stadhuis, moeten de belangen van Julianadorp zeker worden meegewogen. Daarnaast is er aandacht voor specifieke problemen waarmee de inwoners van Julianadorp kampen. Overlast, veroorzaakt door jeugd en bepaalde doelgroepen,  heeft onze speciale aandacht.

Daarnaast willen we een verbetering van de busverbinding van en naar Julianadorp. Deze moet ‘s avonds en ’s nachts langer doorrijden en de prijs van een kaartje moet omlaag.

Ook de aanleg van een evenementenpark die naast de evenementen ook recreatief kan worden gebruikt heeft hoge prioriteit. Nog voor zomer 2022 dient de aanleg te worden gestart.

Julianadorp is zeer belangrijk voor het toerisme. In overleg met de belangenverenigingen Julianadorp en de toeristensector zal er structureel overleg moeten zijn met raad en college. Om met een lijst met prioriteiten de toeristische sector te blijven innoveren.

Realiseren van een oplossing voor de parkeerproblemen in een deel van Julianadorp!
Helder onafhankelijk erkent het parkeerprobleem in een deel van Julianadorp en wil samen met de inwoners van Julianadorp op zoek naar de beste oplossing hiervoor.

De vermindering van de hoeveelheid groen in het bijzonder Noorderhaven!
Helder Onafhankelijk! ziet dit probleem ook. De gemeente heeft het aantal gekapte bomen gecompenseerd in andere wijken bijvoorbeeld de Schoten. Hier hebben de inwoners van Julianadorp niets aan.

In eerste instantie moet voorkomen dat groen wordt gerooid. Als het toch noodzakelijk is om groen te rooien dan dient er wel in Julianadorp op een andere plek meer groen te komen.

De gemeente zou zich moeten inspannen om Noorderhaven als recreatiegebied te moeten behouden.

Helder onafhankelijk wil graag dat gemeente zich hard maakt voor het realiseren van een nieuw stuk bos tussen Willem Alexander hof en Oud terrein Noorderhaven .

Vestiging van een bouwmarkt!
Helder onafhankelijk ziet wel in dat het een must is om een bouwmarkt / Tuincentrum in Julianadorp te realiseren. (Bij in een Inwonersaantal van 20000)

Dat betekent concreet dat de gemeente zich in moet spannen om zoveel mogelijk voorzieningen in Julianadorp te realiseren. Onder andere door hier voor te gaan lobbyen bij grotere bouwmarkten. Op gebieden waar zij geen directe invloed op heeft zou dit moeten gebeuren door lobby en overleg met partners.

Aanpak van verkeersonveilige plekken!
Helder onafhankelijk wil in sommige delen van Julianadorp Fietspaden langs de weg er is ruimte voor alleen niet gerealiseerd. Denk aan de rotonde Middelzand/Kruiszwin in de richting Wierbalg/Boterbrug. Hier loopt gras langs de weg en er is dus ruimte om een mooi fietspad aan te leggen.

Ook de oversteek Loopuytpark / Meester Hendrikxstraat over de lange vliet zou een drukknop op het verkeerslicht voor fietsers wenselijk zijn. Helder Onafhankelijk! vindt dat er vooral ook met de inwoners van Julianadorp gezocht moet worden naar oplossingen.

Uitbreiding van gemeentelijke diensten!
Helder Onafhankelijk! is van mening dat alle gemeentelijke diensten zo veel mogelijk ook in Julianadorp gerealiseerd dienden te worden.

Een actueel voorbeeld hiervan is de bezoeken die nodig zijn aan het stadhuis. Inwoners van Julianadorp dienen dit in de eigen omgeving te kunnen doen. Helder onafhankelijk! pleit voor een stadskantoor in Julianadorp zodat vragen en andere burgerzaken daar geregeld kunnen worden.

Een integrale aanpak van de bloemkoolwijken!
Hoewel deze bloemkoolwijken door sommige mensen als “uit de tijd” worden omschreven, blijkt uit onderzoek dat de bewoners zich er juist heel erg prettig voelen. De negatieve kantjes van de bloemkoolwijken kunnen verdwijnen door huizen te renoveren. Dit geldt voor huizen in Middelzand en Doorzwin die vaak aan de krappe kant zijn. De wijken van voor 1980 ontberen vaak voldoende parkeerruimte. In de wijken zou hier ruimte voor moeten worden vrijgemaakt. Ook kleine aanpassingen van de groenstroken zouden de wijken veiliger en mooier maken.

Een gelijk tarief op alle buslijnen binnen de gemeente!
Inwoners van Julianadorp dienen zoveel mogelijk gefaciliteerd te worden in het openbaar vervoer. Als zij met de trein reizen is het goed dat er een goede en betaalbare busverbinding is. Helder onafhankelijk wil graag het euro kaartje voor de bus terug zodat het openbaar vervoer van en naar Julianadorp voor iedereen betaalbaar is .

Uitbreiding van voorzieningen voor voortgezet onderwijs in Julianadorp!
Hier is Helder Onafhankelijk! voorstander van. In ieder geval voor de eerste 2 klassen is dit een goede zaak.

Referendum over voor Julianadorp belangrijke onderwerpen!
Helder Onafhankelijk! vind in het algemeen dat er veel vaker een raadpleging moet worden gehouden onder inwoners over belangrijke onderwerpen. Dit geldt uiteraard ook voor zaken die over Julianadorp gaan.

Commissievergaderingen in Julianadorp als er belangrijke zaken voor het dorp aan de orde zijn!
Ook dit vinden we een goed idee. In zijn algemeenheid is het goed als raadsleden en college vaker op de plekken te vinden zijn van de onderwerpen die zij behandelen.

Het tijdig betrekken van bewoners bij het opstellen van integrale verbeterplannen!
Ja uiteraard vinden wij dit een goed idee. Wel moet er goed worden gekeken dat zo veel mogelijk mensen wordt betrokken. Op inspraakavonden zien we vaak een slechte opkomst.De gemeente moet op zoek naar andere (innovatieve) middelen om inwoners te bereiken.

Zorgen voor voldoende Infrastructuur en voorzieningen bij nieuwe bouwplannen in Julianadorp!
Helder onafhankelijk is van mening dat ruimte in woonwijken belangrijk is met oog op toekomst. Ook de infrastructuur hoort daar bij. Voorbeelden zijn oude Noorderhaven terrein daar is op meerdere plaatsen helaas geen rekening gehouden met parkeergelegenheid voor bezoek.