Helder Onafhankelijk!

Verkiezingsprogramma 2022, van A tot Z

Programma van 2022 wordt op deze pagina nog uitgewerkt.
Als basis van ons verkiezingsprogramma maken wij gebruik van het programma uit 2018, die wij komende tijd zullen actualiseren..Het ABC VAN HELDER ONAFHANKELIJK !!

Achterkamertjespolitiek.
Den Helder beeft nog altijd onder de meest kwalijke uitwassen van de landelijke VVD- CDA politiek. Deze achterkamertjes hebben al veel te lang in onze gemeente de politieke boventoon gevoerd   met bijgeluiden van criminele corruptie en belangenverstrengeling. Onze inwoners hebben recht op heldere en onafhankelijke besluitvorming.

Alle politieke besluiten moeten worden genomen in de raadzaal en niet in de achterkamertjes van het gemeentehuis of vrijmetselaarsloge. Persoonlijke verrijking, familiebelangen, partijbelang vriendjespolitiek horen niet thuis binnen de Helderse gemeenteraad en al helemaal niet op het pluche.

Ook horen (oud) raadsleden & (oud) wethouders geen (betaalde of onbetaalde) bestuursfuncties te bekleden van instellingen, verenigingen en bedrijven die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidie. Zeker als de bestuurders nooit eerder in de betreffende branche werkzaam zijn geweest.

Afvalinzameling
De afgelopen jaren is er steeds meer ingezet op gescheiden afvalinzameling bij de bron. De grijze bak is inmiddels in veel wijken verdwenen en vervangen door wijkcontainers. Wijkcontainers die voor voornamelijk veel ouderen te ver van de woningen zijn geplaatst.

De afval verzameling is er niet goedkoper op geworden, de laatste jaren gaat de afvalstoffenheffing alleen maar omhoog.

Helder Onafhankelijk! is van mening dat de afvalstoffenheffing omlaag kan door afvalscheiding te laten plaatsvinden bij de HVC. Dit is een stuk goedkoper als avalscheiding bij de bron (bewoners) en het afval kan machinaal beter worden gescheiden waardoor er voor het milieu betere resultaten kunnen worden gehaald.

Ambtelijk apparaat.
Onze eerste opgave is het terugdringen van bureaucratische regelgeving en het beëindigen van de langdradige en oeverloze discussies tussen ambtenaren en burgers.

Als iets goed is, is het goed en als iets fout is, is het fout! Zo maakt Helder Onafhankelijk het onderscheid en dat is het grote verschil!  Een goed begin is het halve werk!

Soms begint de gemeente acceptabel, maar meestal is de uitvoering niet goed.

Wij zijn voorstanders van een gemeentelijke telefoon, welke ook wordt opgenomen, ook voor een klacht en dan willen  we binnen afzienbare tijd constateren of er iets zinnigs mee gedaan wordt of al gedaan is.

Nieuwe vacatures voor ambtenaren dienen  alleen nog maar vervuld te worden wanneer dit strikt noodzakelijk is. Een slank ambtelijk apparaat brengt een efficiëntere werkwijze met zich mee. Dit dient ervoor te zorgen dat de ambtenaar meer verantwoordelijkheid krijgt voor de besluiten die genomen moeten worden. Nu loopt dit  over meerdere schijven, zodat niemand meer weet  hoe en wat.

Externe inhuur van medewerkers en bedrijven zal moeten stoppen. Binnen de ambtenarij is er genoeg ervaring en expertise om het zelfde werk te kunnen uitvoeren, voor veel lagere kosten.

Ambtenaren krijgen de kans om te groeien binnen onze gemeente waardoor zij zich kunnen  opwerken naar een hogere functie zonder de bevolking van zich te vervreemden. Kennis blijft behouden binnen onze gemeentegrenzen.

Helder Onafhankelijk is van mening, dat ambtenaren, wethouders en de burgemeester bij dwingende voorkeur langere tijd in Den Helder dienen te wonen en/of een maatschappelijke binding met de stad Den Helder en daardoor met de bewoners dienen te hebben.

Basisinkomen.
Helder Onafhankelijk! zou graag een proefgemeente zijn met een basisinkomen voor uitkeringsgerechtigden.

Door de sollicitatieplicht bij mensen met een uitkering ontstaat er nu veel stress en word er niet gekeken naar een baan op niveau en interesse. Bij een basisinkomen vervalt de sollicitatieplicht en kan de werkzoekende beter opzoek naar een passende baan die bij hem of haar past.

Voor de toekomst zou het basisinkomen voor alle burgers van Nederland moeten worden ingevoerd. Hierdoor zal de armoedeval een stuk kleiner worden.

Bed, Bad en Brood
Afgewezen asielzoekers zijn uitgeprocedeerd. De Rechter heeft hierbij bepaald dat deze personen ongewenst vreemdeling zijn in Nederland en moeten terugkeren naar het land van herkomst.

De ongewenst vreemdelingen moeten door het COA worden opgevangen in een uitzetcentra. Om direct te kunnen starten met de uitzetprocedure.

Het kabinet is bezig met 8 opvanglocaties die gericht zijn op uitzetting. Wat Helder Onafhankelijk! betreft komt er geen uitzetcentrum in onze gemeente en vangen wij alleen oorlogsslachtoffers op.

Belastingen.

Wij zijn tegen elke verhoging van de Gemeentelijke Belastingen, behalve wegens de jaarlijkse correctie door inflatie en verhoging  slechts alleen  bij economische groei.

Waarom zou de gemeente  moeten indexeren en scheefgroei  veroorzaken en zich uit de markt  prijzen, wanneer in de vrije markt prijsdalingen en indexeringen achterwege blijven !!  Dit geldt ook voor tarieven voor  gemeentelijk huur- en grondbeleid

Helder Onafhankelijk is dus pertinent tegen het verhalen van bezuinigingen op de burgers en bedrijven van Den Helder, welke door de landelijke politiek worden  opgelegd en door Helderse politici worden  uitgevoerd.

Belasting mag nooit, maar dan ook nooit, worden ingezet om de gemeentelijke begroting sluitend te maken. Den Helder en andere gemeenten verhogen parkeer- en OZB belasting alleen  om een schijnbaar sluitende begroting te maken. Dat is schandelijk snijden in eigen vlees!

OZB behoort de waarde van het huis te volgen, waarbij rekening gehouden dient  te worden met de waarde stijging of daling  van het onroerend goed. Extra verhogingen van de OZB,  ten voordele van externe organisaties, anders dan de gemeente Den Helder, keuren wij af. In het verleden zijn verhogingen van de OZB ingevoerd ten behoeve van het stadshart en Willemsoord. Wij zijn van mening dat  deze dienen te worden afgeschaft.

Helder Onafhankelijk  is van mening, dat de belastingen, die betaald worden, slechts aangewend behoren  te worden waarvoor ze worden geïnd. Als voorbeeld noemen we de parkeergelden, die gebruikt kunnen worden voor het onderhoud en behoud van de parkeergelegenheid en het onderhoud van openbaar gebied. Niet om  als financiële dekking te gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een nieuw stadhuis of het faillissement van de schouwburg tegen te houden, tegen de wil van de bevolking die om financiële redenen niet een gebruik van het theater kunnen maken.

Belofte maakt schuld.

De tijd van de loze beloftes, welke tijdens  de verkiezingsperiode  door politici worden gedaan en daarna  weer even gemakkelijk worden gebroken, is voorbij.

Helder Onafhankelijk staat voor wat ze zegt. Geen valse woorden, geen valse daden!

Politieke partijen draaien als een blad van een boom in de wind wanneer het gaat om hun verkiezingsbeloften. Dat is omdat ze niet luisteren naar de kiezer, maar naar hun onzichtbare meester op de achtergrond.

Grote beslissingen die tijdens de verkiezingen nog niet duidelijk zijn geworden, zal Helder Onafhankelijk! voorleggen aan de kiezer middels een referendum.

Helder Onafhankelijk geeft daarom op voorhand zijn breekpunten aan. Na onze verkiezing worden deze niet ingetrokken. Een verkiezingsafspraak is voor ons een afspraak, welke blijft staan en niet alleen geldt tijdens de verkiezingscampagne. What you see, is what you get!

Bestuurscultuur.
De gemeente en de raad dienen zich in te zetten om belangenverstrengeling en de schijn daarvan te voorkomen. Er dient onafhankelijke politiek te worden bedreven. Onze politiek maakt helder en inzichtelijk wat het eigenbelang van al die partijpolitiek- actieve mensen is, welke verantwoordelijk   is voor het gemeente-beleid in Den Helder.

Naming and shaming!!

Helder Onafhankelijk is verder de mening toegedaan dat er meer samenwerking kan zijn tussen de coalitiepartijen en de oppositie. Nu is dat niet zo!

Zeker bij belangrijke onderwerpen is een groot draagvlak in de raad onontbeerlijk. Een stem overwicht in de raad is geen echte meerderheid. Zonder een breed draagvlak onder de bevolking zijn beslissingen gedoemd te mislukken met enorme maatschappelijke schade tot gevolg. Voorkomen is beter dan genezen. In Den Helder is de kuur vaak erger dan de kwaal!!

Tenslotte verdient ook de omgang van de gemeente met de burger aandacht. Brieven die niet beantwoord worden, klachten die niet in behandeling worden genomen, acties tegen burgers die  voorbijgaan aan de persoonlijke omstandigheden van iemand, of buiten proporties zijn,  behoren wat ons betreft tot het verleden.

We zijn van mening dat de gemeenteraad stelselmatig  ‘op afstand’ word gezet. U,  als burger kiest geen ‘op afstand’ gezette volksvertegenwoordiger. Wij zullen dit met alle gerechtigde middelen bestrijden en voorkomen dat dit zich verder voortzet. Wij  staan waar we voor staan, voor uw belangen, helder en onafhankelijk!

Buurthuizen.

Den Helder kent veel goed functionerende burgerinitiatieven, buurthuizen en vrijwilligerscentra. Helder Onafhankelijk vindt dat de gemeente een beleid moet voeren, dat deze initiatieven kwalitatief in stand houdt en verbetert.

De tendens om dure multifunctionele centra te bouwen bekijken wij kritisch. Wanneer dit alleen goed is voor het bouwbedrijf en niet voor de mensen, gaan wij niet akkoord. We vinden het onacceptabel, dat de kosten van zaalhuur voor clubs en verenigingen daardoor in de hoogte vliegen. Het beheer van buurthuizen kan beter zoveel mogelijk overgelaten worden aan vrijwilligers uit de betreffende buurt.

Beheersstichtingen als overkoepelende organisatie, zoals bij het Wijkhuis, vinden we niet passen bij het buurthuiswerk.

Oud raadsleden en Wethouders horen geen bestuursfuncties te krijgen in de buurtcentra. Geen bobo’s, maar bewoners betrekken bij de buurt! Daartoe dienen de buurthuizen kleinschalig georganiseerd te worden, zodat ze ook kostendekkend kunnen blijven. Dit kan volgens ons door prestatiecontracten te regelen. In die nieuwe multi-functionele centra betalen maatschappelijke instellingen onterecht veel geld aan huisvesting, terwijl dit geld beter aan daadwerkelijke dienst en/of hulpverlening kan worden besteed.

Helder Onafhankelijk! draait elke te veel uitgegeven euro om!!!

Coffeeshops.
Helder Onafhankelijk! is tegen een legale Helderse wietkwekerij voor coffeeshops. Het gaat om een landelijk experiment, waarvan niet duidelijk is wat de effecten er van zijn.

De Nederlandse wetgeving is dubieus als het gaat om coffeeshops. Er wordt gedoogd en tegelijk dienen de coffeeshop-houders zich te houden aan onduidelijke regelgeving.

Helder Onafhankelijk vindt net als de wet, dat coffeeshops zich niet binnen een straal van 350 meter van scholen mogen bevinden. Ook niet op de routes, die leerlingen moeten lopen of rijden van en naar hun school. De coffeeshops kunnen wat ons betreft heel goed worden verplaatst naar het Kooy-punt.

Een coffeeshop op zichtlocaties in de stad geeft vooral jongeren het verkeerde idee, dat het gebruik van softdrugs in het dagelijks leven heel normaal is. Helder Onafhankelijk ziet verplaatsing van de coffeeshops als middel om de drempel voor jongeren -om te beginnen aan drugs- te verhogen. Ook goede voorlichting over de negatieve effecten op gezondheid en sociaal leven, kunnen bijdragen om jongeren van het gebruik van drugs af te houden.

Helder Onafhankelijk! zoekt liever naar oplossingen om jongeren te weerhouden van drugsgebruik in algemene zin.

Helder Onafhankelijk! vind medisch gebruik van cannabis uiteraard goed. Hiervoor zou er meer gekeken moeten worden naar de ontwikkeling van cannabisolie en de legale distributie hiervan. Het is niet wenselijk dat mensen die voor medisch gebruik van cannabis langs de coffeeshop moeten.

City-marketing.

Helder Onafhankelijk meent dat goede city-marketing een belangrijke schakel kan zijn tussen onze inwoners, het bedrijfsleven en de toeristische sector. Dat is op dit moment niet zo.

Bij city-marketing gaat het om actief genereren van nieuwe bedrijven voor onze stad, het aanjagen van de toeristische sector wat meer werkgelegenheid met zich mee kan brengen.

City-marketing is uiteraard goed voor het imago van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen. Eenvoudig promoten van wat daar is, te weten onze musea, mooie stranden en alle evenementen welke onze gemeente allemaal onderdak biedt, is voldoende. Dit zal door een onafhankelijke groep mensen moeten worden gerealiseerd zonder dat een persoonlijk belang meespeelt binnen de gemeente, de politiek en/of het bedrijfsleven. Alleen dan hebben Den Helder, Julianadorp en Huisduinen baat bij een goede marketing van hun city.

De huidige situatie kan en mag niet meer voorkomen binnen de grenzen van onze gemeente. Het “wij van WC-eend – adviseren WC-eend”-gehalte is hier veel te hoog. De city-marketing voor Den Helder, Julianadorp en Huisduinen is verre van onafhankelijk. Binnen het huidige bestuur van de citymarketing zitten personen die alleen gaan voor hun eigen belang en niet voor de gehele toeristische sector.

Hierdoor kunnen misstanden ontstaan, zoals te zien was bij de laatste Sail en Marinedagen. Het reclame-budget van de stad wordt opgebruikt aan wervende TV-spotjes voor Defensie- doeleinden, omdat passagiers door Prorail werden aangeraden de trein in Zuid te verlaten en met bussen de weg naar het feest-terrein te vervolgen, terwijl de binnenstad rond de stationslocatie links bleef liggen.

Cultuur.

De cultuur in Den Helder is aan het eind van zijn Latijn. De Kunsthal is ondanks enorme privé investeringen gesloten en de Kunstuitleen is een schim uit het verleden geworden, gedecimeerd,  samengevoegd met de restanten van VVV en Zeestad’s publieksinformatie. Kunstwerken in de openbare ruimten worden onzichtbaar neergezet en verwaarloosd. Het kunstwerk “De Cathedraal van Marinus Boezem” op het Julianaplein  is ingeruild en vernietigd voor een plein met scheve boompjes. Hoe weinig weet  het bestuur van deze stad wat waarde heeft en wat niet.

Helder Onafhankelijk  weet als geen ander, dat alles van waarde weerloos is! Sommige mensen weten de prijs van alles, maar kennen de waarde van niets. Tegenover dit geweld wil Helder Onafhankelijk beschermend optreden.

Het winkel-ramen beleid van Woningstichting en de gemeente geeft kunstenaars misschien tijdelijk soelaas, maar dient vooral om leegstand te verhullen. Nieuw gebruik wordt nauwelijks aangemoedigd. Het broedplaatsen-beleid ligt met de afbraak van School 7, de huurverhogingen aan de Vismarkt en de verkoop van het voormalig postkantoor voor woningbouw, waar het Rob Scholte Museum was gevestigd, zwaar onder vuur.

Het cultuur-beleid in Den Helder kenmerkt zich door een “ons kent ons” mentaliteit en een onevenwichtige verdeling van overheidsgelden. De zuigkracht van Den Helder is niet alleen maritiem, maar ook cultuurhistorisch. De adviezen over het behoud van Wederopbouw-monumenten als station en postkantoor worden door het gemeentebestuur in de wind geslagen.

Er ligt een enorm potentieel braak in de kunsteducatie. Een Master-opleiding van de Hogeschool der kunsten is in Den Helder mogelijk, maar wordt door het huidige stadsbestuur tegengehouden.

Triade verdient aandacht, maar de cursussen zijn duur en daardoor voor velen ontoegankelijk. Dit lijkt  overeen te komen met de eerder genoemde problemen in de zorg.

Helder Onafhankelijk wil beschermen wat van waarde is voor de levenskwaliteit van de Helderse bevolking. Met het eventueel vertrek van bibliotheek, theater de Kampanje die beiden in de financiële problemen zullen komen en blijven. Het vertrek van het Rob Scholte Museum uit de stationsomgeving -dus uit het centrum- is de Helderse binnenstad ontdaan van natuurlijk gegroeide culturele fenomenen.

De forten van Stichting Stelling Den Helder moeten voor gebruik weer toevallen aan de bevolking in plaats van te dienen als persoonlijk lustoord van het stichting-bestuur. Uitsluitend door wanbeleid kon Fort Kijkduin in 10 jaar 90.000 bezoekers per jaar kwijtraken.

Helder Onafhankelijk  eist onderzoek naar malversaties van openbaar bezit. Kunst en historie zijn de smaakmakers van deze stad en kunnen als geen ander de economische activiteit aanjagen.

Dierenwelzijn.

De gemeente draagt er zorg voor dat niet alleen mensen, maar ook dieren, veilig in Den Helder kunnen leven.

Het vogel-asiel is een mooi voorbeeld van een instelling, die de levenskwaliteit van mensen en dieren verhoogt. Hier geeft men dieren een veilige plek en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking een zinvolle dagbesteding. Het dierenasiel is een noodzakelijke voorziening in Den Helder en dient daarom evenals het vogel-asiel door de gemeente ondersteund te worden.

De dierenambulance is een onmisbare schakel in het welzijn van dieren in Den Helder. Wij zijn er trots op dat deze zaken door vrijwilligers worden georganiseerd en bestuurd. Dierenmishandeling mag nooit worden geaccepteerd en de daders moeten te allen tijde worden vervolgd.

Kippen, katten, honden en andere huisdieren moeten gewoon in de stad kunnen leven mits de buren er geen overlast van hebben.

Drugsbeleid. 
Helder Onafhankelijk vindt dat de gemeente moet erkennen, dat binnen onze gemeente een duidelijk drugsprobleem bestaat. Uit onderzoek van het Trimbosch Instituut blijkt, dat 50% van alle jongeren tijdens het uitgaan onder invloed is van drugs. Een zorgelijke uitkomst, waar we niet van weg mogen kijken en waar alle aandacht aan dient te worden besteed.

Dealers moeten hard worden aangepakt. Het gebeurt nu te vaak dat dealers onder het zicht van de surveillance- camera’s van de politie openlijk staan te dealen zonder dat deze ingrijpt. Er zal dan ook meer capaciteit van politie en handhavers dienen te komen om deze dealers aan te pakken en ontbreekt daartoe de wil, dan zal onderzocht moeten worden waarom deze onwil aanwezig is.

Drugsgebruik kan worden voorkomen door goede voorlichting, zowel naar en door ouders maar ook naar en met scholen en de jongeren zelf. In alle wijken moet op dezelfde wijze actief worden gehandhaafd. Bij hangplekken van jongeren, waar het vermoeden bestaat dat ook gedeald wordt of dat sprake is van criminele handelingen, moet op deze plekken regelmatig worden gecontroleerd.

Elektrische auto’s
Electrische auto’s zijn in ons land steeds meer in opmars. Ook de kwaliteit van de accu’s en daarmee de actieradius nemen in hoog tempo toe. Den Helder, Julianadorp en Huisduinen moeten op deze toekomst voorbereid zijn.

Helder Onafhankelijk! is dan ook van mening dat er meer laadpalen voor elektrische auto’s in onze gemeente moeten worden geïnstalleerd. Hierbij is het belangrijk dat er een goede spreiding komt dat er op veel plaatsen kan worden geparkeerd.

In wijken met een hoge parkeerdruk moet worden voorkomen dat de eigenaren van elektrische auto’s privé parkeerplaatsen krijgen voor de deur. In die wijken kan gekozen worden voor een centrale parkeerplaats.

Externe adviseurs.
Binnen de gemeente wordt op te grote schaal gebruik gemaakt van zogenaamde “externe adviseurs”. Een zo’n groot aantal, dat we kunnen spreken van een zeer hoge kostenpost  in onze begroting, is veroorzaakt door het achterkamertjespolitieke gedrag van onze bestuurders. Bij reguliere ambtenaren is dikwijls genoeg kennis en ervaring aanwezig. Tevens zijn onze eigen ambtenaren beter op de hoogte van wat speelt in onze gemeente.

Externe adviseurs zijn vrijwel altijd volstrekt overbodig. De kennis van de ambtenaren zal, indien nodig, moeten worden verbeterd om in de toekomst niet meer afhankelijk te zijn van deze extreem dure externe adviseurs en projectdirecteuren. Als er toch al mankracht van buiten de ambtelijke organisatie moet worden ingevlogen, dienen deze mensen gewoon in loondienst bij de gemeente te komen. Indien zeer noodzakelijk een externe adviseur moet worden aangetrokken, zal de raad daarvan gemotiveerd vooraf in kennis moeten worden gesteld.

Te allen tijde wil Helder Onafhankelijk dat de stadsontwikkeling een publieke taak is en blijft van de gemeente. De gelden die nu wegstromen naar BV en CV constructies als Zeetstad moeten worden voorkomen en afgebouwd.

Fietspaden.

Binnen onze gehele gemeente dienen er voldoende goed onderhouden fietspaden te zijn die alle wijken met elkaar verbinden. Ook fietspaden,  bedoeld voor recreatie,  dienen te allen tijde goed onderhouden te zijn.

Voor de verkeersveiligheid dienen onder andere in Julianadorp een aantal wegen gescheiden te worden van fietsers.

Vooral bij de verbindingswegen rondom de wijken dienen -voor de veiligheid van alle fietsers- aparte fietsstroken te worden gerealiseerd. Ook de aanleg van voetpaden langs deze wegen is van essentieel belang als het gaat om de verkeersveiligheid van mensen.

Gemeentehuis/stadhuis.
Den Helder mag geen nieuw stadhuis bouwen op de locaties als het station, Willemsoord of het terrein van de oude Schouwburg. Helder Onafhankelijk! is tegen megalomane projecten, zeker ook als dit geldt voor de eigen huivesting.

Het stadhuis blijft hoe dan ook op de huidige locatie! De ligging is centraal voor alle inwoners van Den Helder Julianadorp en Huisduinen.

De voorkeur gaat uit naar volledige renovatie van het stadhuis. Gedeeltelijke nieuwbouw op

de huidige locatie is bespreekbaar, Mits dit binnen het bestaande budget met maximale

overscheiding van 10% kan worden gerealiseerd.

Grondwater.

In het verleden zijn voor investeringen in het rioolstelsel extra verhogingen op het rioolrecht ingevoerd. We willen deze kostendekkende extra verhoging per 2019 afschaffen.

Gemeente Den Helder heeft in het verleden gefaald als het gaat om het rioolstelsel. Onderhoud was er nauwelijks en de nodige vervanging is nooit gebeurt.

Handhaven.

De Nederlandse wetgeving en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dienen  te worden nageleefd en gehandhaafd. Dat is het standpunt van Helder Onafhankelijk!

Structureel gedogen en oogluikend toestaan van overtredingen is niet langer toelaatbaar en leidt tot ongelijkheid en ambtelijke willekeur. De afdeling handhaving en politie zal waar nodig mogelijk moeten worden uitgebreid om de wetten te handhaven. Regelgeving binnen de APV, die niet uitvoerbaar is, dient te worden geschrapt of gewijzigd. Er mag niet selectief worden gehandhaafd. Mocht ergens een incident plaatsvinden, dan dient dat incident overal in de stad op dezelfde wijze te worden aangepakt.

Helder Onafhankelijk  ziet erop toe, dat elke inwoner van Den Helder gelijke rechten heeft!  Voor de handhaving worden prioriteiten gekozen. Fout parkeren heeft hierbij een mindere prioriteit dan de handhaving van omgevingsvergunningen bij nieuwbouw en verbouw van woningen en bedrijven.

Helder Onafhankelijk wil strijden tegen overbodige regelgeving door om werk verlegen ambtenaren. Rekening houdend met de kwaliteit van de leefomgeving in geval van  zichtlocaties (voorkant van gebouw). Tevens kan handhaving betrokken worden bij de veiligheid van de werknemers in de bouw en direct omwonenden.

De veiligheid en het  gevoel van veiligheid voor onze inwoners in de verschillende wijken/dorpen, waaruit onze gemeente bestaat, staat hoog op het prioriteitenlijstje van Helder Onafhankelijk. Overlast en drugsdealers op straat worden bestreden.

Haven.

Helder Onafhankelijk vindt dat de ontwikkeling van de haven van het grootst mogelijke belang is. De haven is inmiddels een van de motoren van de Helderse economie.

De uitbreiding van de haven in de zo genoemde Noord-Oost variant zal zo snel mogelijk dienen plaats te vinden. Onze haven heeft Europees gezien de beste locatie, met een zeer goede bereikbaarheid. Als gemeente Den Helder kunnen wij een gouden slag slaan om onze haven opnieuw internationaal op de kaart te zetten. Door snel in te zetten op uitbreiding van de havenfaciliteiten genereren we veel werkgelegenheid. Wat weer goed is voor de overige economie in onze gemeente. Hiervoor dient de gemeente in samenwerking met Port of Den Helder en het bedrijfsleven te investeren in de haven. Multinationals, die zorgen voor werkgelegenheid moeten met open armen worden ontvangen.

De gemeente dient dus actief bedrijven aan te sporen om zich te vestigen in Den Helder. Aangepaste, goedkopere grondprijzen en soepeler vestigingsbeleid voor nieuwe bedrijven met veel arbeidsplaatsen is hierbij een reële optie!

De bedrijvencontactambtenaar en het bedrijvenloket dienen een actievere rol te spelen bij het behoud en uitbreiding van bedrijven in de haven. Ook dient deze exit-gesprekken te voeren om  te vernemen waarom ondernemers de stad willen verlaten en te onderzoeken hoe ze de ondernemingen voor onze stad kunnen behouden.

Offshore en visserij zijn naast de marine de grootste gebruikers van onze haven. Maar ook andere sectoren binnen het maritieme bedrijfsleven kunnen plaats krijgen binnen de haven. Denk aan verscheping van gewassen als aardappelen en RORO/Container overslag. Er dient ook te worden onderzocht of short-shipping voor de haven  tot een mogelijkheid behoort.

Ook verdient de pleziervaart in onze haven de plek, die haar toekomt.

Het heroverdenken van het plaatselijke jachthavenbeleid verdient aanbeveling, waarbij ook gekeken dient te  worden  naar het verbeteren van de steigers in de grachten en het benutten hiervan. Dit geldt tevens voor  de vletten op de dijk.

Hondenbelasting (stelling Stemwijzer.nl)

Op initiatief van Helder Onafhankelijk! is op 5 juni 2013 de Hondenbelasting afgeschaft. Helder Onafhankelijk! staat nog steeds op het standpunt dat dit een goede beslissing is geweest.

Huishoudelijke hulp en thuiszorg.

Huishoudelijk hulp en thuiszorg wordt verstrekt op basis van behoefte en de eigen kracht, die de burger van Den Helder gezien de crisis nog over heeft. Als het landelijk budget niet voldoende is, dient de gemeente dit aan te vullen.

Als (locale) overheid willen we dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Hierbij is zorg op maat nodig. Mensen moeten -om een waardig leven te kunnen behouden-  de zorg krijgen die aansluit bij de behoefte en noodzaak. Professionele zorg is en blijft daarin een belangrijke schakel.

Indien onze inwoners snel hulp nodig hebben, vanwege onverwachte gezondheidsproblemen dan dient hiervoor een spoedprocedure te komen. Wachttijden van 6 tot 8 weken zijn te lang als iemand een acute hulpvraag heeft.

Hulpdiensten.

Nog steeds worden medewerkers van onze hulpdiensten (Politie, Brandweer, Ambulance), maar ook andere dienstverlenende medewerkers belemmerd in hun werkzaamheden. In sommige gevallen zelfs door ernstige geweldpleging op de hulpverleners. Bij ieder incident zal de gemeente hard moeten optreden. Handhaving en vervolging van de daders blijft prioriteit houden.

De gemeente is er verantwoordelijk voor, dat in alle wijken de hulpdiensten dicht bij elk incident kunnen komen. Eventuele knelpunten, die er nog zijn, moeten binnen de  kortst mogelijke termijn worden opgelost.

Jeugdzorg.

Indien Jeugdzorg ondergebracht wordt bij de gemeente, dienen wij ons direct aan te sluiten bij een landelijk registratie-systeem. Met dit systeem zijn we goed op de hoogte van de problemen die spelen binnen gezinnen.

Jeugdzorg is niet een op zichzelf staand beleid, maar moet altijd gebeuren in samenwerking met andere hulpverlening. Zo krijgt het begrip “een gezin, een plan” handen en voeten.

Jongeren.

Jongeren hebben goede ideeën over wat ze missen in Den Helder. Ook nemen ze zelf leuke initiatieven. De gemeente zou deze initiatieven kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld ruimtes aan te bieden of ambtelijke ondersteuning.

De ontwikkeling van jongerencentra verdient onze blijvende aandacht. Ook sport en spel voor de jeugd verdient ondersteuning.

Hangjongeren zijn op een aantal plekken in Den Helder een probleem. De gemeente kan door middel van professionals als de wijkagent en wijkconciërge in beeld brengen waar deze jongeren behoefte aan hebben. Vervolgens kan er een voorziening worden gecreëerd waardoor de overlast beperkt wordt. In dit kader kan gedacht  worden aan een voetbalveld, jeugdhonk of iets dergelijks.

Julianadorp.

Hoewel Julianadorp uiteraard onderdeel is van onze gemeente en in dat opzicht dit programma ook daar van toepassing is, verdient Julianadorp  een apart plekje in deze lijst. Wij zijn voorstander van de noordelijke rondweg, waarvan de verlengde Breewijd onderdeel is. Echter zijn wij niet blij met de huidige snelheid van ontwikkelen. Er zal meer vaart achter moeten worden gezet.

Bij besluiten zoals bijvoorbeeld, de plek van het stadhuis, moeten de belangen van Julianadorp zeker worden meegewogen. Daarnaast is er aandacht voor specifieke problemen waarmee de inwoners van Julianadorp kampen. Overlast, veroorzaakt door jeugd en bepaalde doelgroepen,  heeft onze speciale aandacht.

Daarnaast willen we een verbetering van de busverbinding van en naar Julianadorp. Deze moet ‘s avonds en ’s nachts langer doorrijden en de prijs van een kaartje moet omlaag.

Ook de aanleg van een evenementenpark die naast de evenementen ook recreatief kan worden gebruikt heeft hoge prioriteit. Nog voor zomer 2018 moet er een plan door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. En dient de aanleg te worden gestart.

Julianadorp is zeer belangrijk voor het toerisme. In overleg met de belangenverenigingen Julianadorp en de toeristensector zal er structureel overleg moeten zijn met raad en college. Om met een lijst met prioriteiten de toeristische sector te blijven innoveren.

Leefbaarheid.

Deze term zegt iets over de relatie tussen mensen en hun omgeving. Met onleefbaar bedoelen we de mate waarin inwoners zich niet prettig en onveilig voelen in hun stad en buurt.

Helder Onafhankelijk  wil de leefbaarheid in Den Helder vergroten.

Leefbaarheid betekent voor Helder Onafhankelijk dat niet de gebouwen, maar de mens centraal staat. Niet vanwege de kwantiteit, maar door de kwaliteit: “Bakstenen kun je tellen, leefbaarheid niet”, maar voelen doe je het wel.

Den Helder valt onder de politieregio Noord Holland waaronder het voormalige politiekorps Noord Holland Noord nu valt. Ieder half jaar wordt deelgenomen aan de landelijke veiligheidsmonitor. In de Veiligheidsmonitor kunt u zien hoe veilig de inwoners van Den Helder zich voelen, ook ten opzichte van andere gemeentes. Dat valt  in onze gemeente tegen! Het gevoel van veiligheid moet terug bij onze inwoners. Helder Onafhankelijk  gaat zich hiervoor meer inzetten.

Leegstandswet.

Helder Onafhankelijk  maakt zich sterk  voor bewoning en gebruik en is tegen leegstand, helemaal wanneer deze langdurig en permanent wordt, zoals de forten, die door Stichting Stelling Den Helder worden beheerd en de gemeente-eigendommen in onze stad en op Willemsoord.

We zien dat woningbouwcorporaties  in deze krimpgemeente vele appartementen en grond gebonden huizen bouwen. Velen ervan staan leeg. We zouden als krimpgemeente tot een tijdelijke bouwstop over moeten gaan.  Deze complexen worden veelal gebouwd op  voormalige parkeervoorzieningen waardoor schaarste aan parkeerruimte voor de omwonenden ontstaat, hetgeen dan  mede wordt veroorzaakt door eventuele nieuwe bewoners.

Door de onverkoopbaarheid van de vele woonruimten, gaan woningbouwcorporaties over tot verhuur. Deze huren zijn te hoog voor starters en ouderen met een laag inkomen. Om leegstand te voorkomen, wil Helder Onafhankelijk deze woonruimten opdelen om betaalbare huren te verkrijgen en de Woningbouwcorporaties tot sociale verhuur te stimuleren.

Marine.

De marine  behoort tot de grootste werkgevers van onze stad. We moeten erkennen en respecteren dat zij onder landelijke wetgeving en beleid valt. Een goede relatie met deze organisatie behoort  op zijn plaats.

Civiel medegebruik van deze organisatie en hun faciliteiten ten behoeve van onze burgers heeft onze steun.  Omdat veel werknemers in onze stad wonen, is het ons doel dat zij zich hier thuis voelen.

We streven naar behoud van banen door civiele inzet van militaire functies. Ons credo als Helder Onafhankelijk is dat de Marine niet slechts de Koning, maar ook de bevolking dient en dit in het gemeentelijk marine-beleid tot uiting moet komen.

Er zal tevens een stevige lobby moeten komen naar het Kabinet, voor meer geld voor de Helderse defensie. De Marine hoort thuis in Den Helder en dient weer op sterkte worden gebracht met meer militairen en naar de toekomst gerichte vloot.

Mensen met een handicap.

Mensen met een handicap behoren normaal mee te kunnen doen in Den Helder. Zij verdienen binnen hun mogelijkheden een volwaardige plek in onze gemeente. Concreet betekent dat, dat de gemeente hen ondersteunt in datgene, waarin zij belemmerd  worden door hun handicap.

In juli 2016 is een VN verdrag ingegaan waar Den Helder, Julianadorp en Huisduinen niet aan voldoet. In het “Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” staat onder meer dat de openbare ruimte toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Binnen de stadsontwikkeling wordt totaal geen rekening gehouden met deze doelgroepen. Helder Onafhankelijk! is dan ook van mening dat alle plannen voor de stadsontwikkeling moeten worden aangepast en pas mogen worden uitgevoerd als deze aan alle eisen voldoen.

Verder zal voor de verdere ontwikkeling van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen op korte termijn de knelpunten voor mensen met een handicap moeten worden opgelost. Dit heeft de eerste prioriteit binnen de stadsontwikkeling.

Monumentenbeleid.

Deze stad heeft een rijke historie. Veel is helaas door de bezetter vernield. Ook na de tweede wereldoorlog zijn veel historische gebouwen gesloopt. Het aanzien en karakter hiervan  is voor vele Jutters aangetast. We willen de herkenbaarheid van deze stad behouden. Het restaureren en herbestemmen van de mooie gebouwen, die deze stad nog rijk is, willen wij  aanmoedigen. Van Gemeentewege zou een subsidie met anti-speculatiebeding beschikbaar moeten  worden gesteld voor bouworganisaties en particuliere burgers. We willen voorkomen dat nog meer beeldbepalende gebouwen uit onze stad verdwijnen.

Natuurbescherming.

We zien veel natuurgebieden ontoegankelijk worden voor burgers. Wij zijn van mening, met het oog op de recreatie en het  toerisme, dat veel gebieden van Landschap Noord Holland opengesteld behoren te worden. Den Helder heeft veel mooie natuur te bieden, juist aan inwoners met een krappe beurs.

Het kappen van gezonde bomen in de openbare en eigen ruimten moet geheel ophouden. Helder Onafhankelijk pleit voor een rigide niet-kap beleid om de natuur in de stad te redden van een gewisse ondergang.

Helder Onafhankelijk  meent dat het welzijn van de natuur gelijk staat  aan het welzijn van de inwoners. Helder Onafhankelijk  eist zware straffen bij illegale kap.

Ondernemers.

De motor van onze economie wordt aangedreven door het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en is mede-verantwoordelijk voor een groot deel van de arbeidsplaatsen in onze regio

Helder Onafhankelijk vindt dan ook, dat het MKB gestimuleerd behoort te worden om te ondernemen vanuit Den Helder.

Kleine ondernemers moet de kans gegeven worden om vanuit hun woning een kleinschalig bedrijf te starten als bijvoorbeeld een webshop of door diensten aan te bieden op locatie. Naarmate de bedrijven groter worden is betaalbare huisvesting op bedrijventerreinen en in winkelstraten een must.

Helder Onafhankelijk vindt daarom, dat de ondernemers in onze stad niet belemmerd mogen worden door allerlei regelgeving. Keuzevrijheid en creativiteit van de ondernemers moet worden gestimuleerd en beloond.

De grotere bedrijven, die zich op onze bedrijventerreinen willen vestigen en welke een grote hoeveelheid werkgelegenheid verschaffen, dienen we met open armen te ontvangen. Dit betekent ook dat wij als gemeente Den Helder gronden tegen een aantrekkelijke gereduceerde grondprijs kunnen aanbieden. Hoe meer arbeidsplaatsen en wervende kracht een bedrijf genereert voor onze gemeente, hoe goedkoper onze grondprijs wordt.

Onderwijs.

Basisscholen dienen wijkgericht te werken en klein te zijn, dat wil zeggen vanuit een menselijke maat, dat zal de sfeer bevorderen. Tevens zal er samenhorigheid in de buurt ontstaan, zodat kinderen gezamenlijk naar school kunnen gaan. Dit kan er dan voor zorgen dat het schoolplein niet meer overspoeld raakt met auto’s, want het kind woont dicht genoeg bij de school om te lopen.

Ook dient Den Helder weer te zorgen voor een Gymnasium. Leerlingen moeten nu reizen naar onder meer Alkmaar om de gewenste opleiding te kunnen doen. Of zij doen tegen hun wil een niveau lager omdat het gymnasium niet in onze stad beschikbaar is.

In Den Helder dient er meer overleg te zijn met werkgevers, om MBO- of HBO-opleidingen meer aan te passen naar de “markt” waar de grote werkgevers in Den Helder werkzaam zijn. Deze opleidingen moeten ervoor zorgen, dat banen ingevuld worden door jongeren uit Den Helder. Hierdoor wordt verhuizen naar andere gemeenten  voor opleiding en werk minder noodzakelijk.

Het universitair onderwijs zoals gegeven wordt op het K.I.M zou kunnen worden uitgebreid met burgeropleidingen op academisch niveau. Aangepast op de branches die in onze regio van toepassing zijn.

Openbaar vervoer.

Op enkele plekken en tijden in de stad  zijn  gaten in het openbaar vervoersnetwerk. In overleg met de vervoerders willen we deze gaten zo snel mogelijk dichten.

Julianadorp verdient extra aandacht met het openbaar vervoer. Bussen dienen tot later op de avond te blijven rijden, zodat onze inwoners van Julianadorp niet geïsoleerd worden indien ze van het openbaar vervoer afhankelijk zijn.

Huisduinen moet ook weer aangesloten worden op het Openbaar Vervoer. In de aanbesteding van het openbaar vervoer moet dit een harde eis zijn. Als een lijnbus niet rendabel is voor de vervoerders dan kunnen zij er ook voor kiezen om een belbus in te schakelen.

Openbare ruimten.

Onderhoud van de openbare ruimten zal opgevoerd moeten worden  tot een hoger niveau. Dit heeft onmiddellijk invloed op de uitstraling van wijken, buurten en straten en veroorzaakt een prettige en veilige leefomgeving. Overal in Den Helder verdient de kwaliteit van de openbare ruimten dezelfde aandacht. Ook de verzorging van plantsoenen en groen verdient dergelijke attentie.

Bij het onderhoud kunnen mensen met een uitkering eventueel ingezet worden, maar dit mag nooit  leiden tot verdringing van personeel met vaste aanstellingen om op die manier verzekerings- en pensioenkosten te vermijden.

Ook het onderhoud van gemeentelijke gebouwen verdient aandacht. Het kan niet zo zijn dat de gemeente van haar inwoners verwacht dat zij hun eigendommen goed onderhouden terwijl ze dit zelf niet doen.

Parkeren.

Parkeren blijft wat Helder Onafhankelijk! betreft gratis. De blauwe schrijf is hierbij een goed middel.

Voor een betere doorstroming zou parkeerplaats Bernardplein en Julianaplein een maximale parkeertijd kunnen krijgen van 3 uur. Op de Polderweg, Station, gravestraat en sluisdijkstraat zou de maximale parkeertijd van 5 uur kunnen worden gehandhaafd.

Werkgevers en werknemers van de binnenstad moeten hun verantwoording nemen en minder met de auto naar het werk komen, om parkeerdruk te voorkomen. Of te parkeren buiten de parkeerzones, met voorkeur op Willemsoord.

Organiseer duidelijke bewegwijzering, zodat mensen, die in Den Helder aankomen vanuit alle richtingen (snelweg, provinciale weg, boot, bus en trein) duidelijk wordt gemaakt welke route je het beste kunt nemen voor de boot naar Texel en welke mogelijkheden Den Helder biedt voor het winkelend of toeristisch publiek. Dit dient vooral geen duur systeem te worden. Eenvoudige bewegwijzering volstaat.

Bij de boot van Texel zou een parkeergarage moeten komen voor toeristen die de auto aan deze kant laten staan. Dit zal betaald parkeren dienen te worden. In de wijken rondom de Texelse boot zou ook blauwe zones worden gecreëerd met een gratis parkeervignet voor bewoners (ook 2e auto).

Re-integratie.

Mensen, die van de gemeente een bijstandsuitkering ontvangen,  kunnen hier ook iets voor terug doen. Uitgaande van de individuele situatie van mensen kan dit bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, onderhoud van speeltuinen, vuil prikken en meer van dit soort taken behelzen.

Wat Helder Onafhankelijk betreft worden deze mensen vooral ook ingezet bij zaken, die de leefbaarheid in de  wijken bevorderen.

Referendum.

In 2012 heeft de gemeenteraad van Den Helder de referendum-verordening aanvaard. Helder Onafhankelijk vindt dan ook, dat deze referendum-verordening jaarlijks in gebruik genomen moet worden.

Helder Onafhankelijk neemt zich voor het referendum als middel tot volksraadpleging te gebruiken. Alle inwoners van Den Helder kunnen bij ons over alle belangrijke onderwerpen een verzoek tot het houden van een referendum indienen. Wij zullen dit verzoek altijd direct in behandeling nemen en proberen het referendum uitgevoerd te krijgen. Helder Onafhankelijk steunt referenda!

Tevens meent Helder Onafhankelijk dat bij grote vraagstukken de gemeenteraad niet behoeft te wachten tot er vanuit de burger een referendum-verzoek komt, maar dat de gemeenteraad zelf

inwoners actief kan benaderen zoals bij eerdere vraagstukken omtrent renovatie/nieuwbouw van een stadhuis, het verplaatsen van een schouwburg .

Hierbij is een referendum een uitstekend instrument, dat veel meer recht doet aan de wil van de bevolking, veel meer dan de zogenaamde inspraak, welke inzake vorengenoemde dossiers is gedaan.

Helder Onafhankelijk! respecteert de keuze van de kiezer. De uitslag van een referendum zien wij als bindend.

Schoolzwemmen.
Den Helder is een stad van water. Om te waarborgen, dat alle kinderen in Den Helder leren zwemmen, zijn wij voorstander van het hernieuwd invoeren van het schoolzwemmen.

Schouwburg.

De Schouwburg dient absoluut niet te worden verplaatst naar een nieuwe locatie op Willemsoord. Volgens ons bevindt deze zich nu op de juiste centrale plek in de binnenstad. Het voegt iets van culturele waarde toe aan de binnenstad. Na een eventueel vertrek van ook de bibliotheek uit het centrum  verliest  het centrum zijn hart.

Helder Onafhankelijk vindt dit stijlloos en pleit voor het behoud van culturele functies in de binnenstad. Ook is de nieuwe locatie opnieuw een aantasting van het historisch beschermde stadsgezicht. Den Helder heeft  al veel culturele waarde vernietigd zien worden door de waan van de dag.

Schuldsanering (stelling Stemwijzer.nl)

Schuldsanering heeft het meeste effect als de gemeente tijdelijk de schulden overneemt. Hierdoor worden schuldeisers sneller betaald en lopen de incassokosten niet verder op. De cliënt heeft dan de mogelijkheid om sneller schulden vrij te zijn.

Sociale werkplaats.

Den Helder moet het Noorderkwartier ondersteunen in hun ontwikkeling tot een bedrijf, dat mensen met een zekere afstand tot de reguliere arbeidsmarkt re-integreert of -als dat niet meer mogelijk is- in ieder geval een zinvolle dagbesteding biedt. Het Noorderkwartier dient een expertise-centrum te worden op het gebied van arbeidsparticipatie.

Sociale Wijkteams.

Het idee om sociale wijkteams te vormen is goed maar wordt door de gemeente veel te bureaucratisch vorm gegeven. Dit is een gemiste kans om echt goede zorg te realiseren.

Ons inziens moeten wijkteams bestaan uit uitvoerende professionals, aangevuld met generalisten (bijvoorbeeld maatschappelijk werker of sociale raadslieden). Zo bereiken we, dat wanneer de huishoudelijke hulp signaleert dat degene, bij wie zij schoonmaakt, wel erg in de war is, zij direct in  contact kan treden met haar collega’s van het wijkteam en er zo een plan kan worden opgesteld. Ook kan het wijkteam iemand met een uitkering, waarvan zij weten, dat deze  erg handig is, vragen om de kapotte speeltoestellen in de buurtspeeltuin te repareren. Wijkteams worden zo een effectief en slagvaardig begrip in de buurt. Ze kunnen goede zorg bieden en tegelijkertijd de leefbaarheid in de buurt daadwerkelijk en aanzienlijk verbeteren.

Om zo te kunnen werken, dienen de wijkteams op buurtniveau te functioneren.

Speeltuinen.

Deze dienen schoon te zijn en veilig. De gemeente draagt er zorg voor dat de speeltuinen zorgvuldig worden beheerd. Onze voorkeur gaat uit naar vrijwilligers of mensen die met behoud van hun uitkering of tegen een kleine beloning toezicht houden en de speeltuinen bijhouden.

Sport

Sport is op vele manieren belangrijk voor de gezondheid. Iedere inwoner van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen moet dan ook in gelegenheid worden gesteld om deel te kunnen nemen aan één van de vele sportverenigingen die wij in onze gemeente hebben.

Naast het jeugdsportfond zou er een sportfonds dienen te komen dat ook alle volwassenen in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen lid kunnen zijn van een sportvereniging.

Topsport moet in Den Helder meer worden gepromoot. Het Topsportfonds moet voor iedere topsporter in meer of mindere maten toegankelijk zijn. Afhankelijk van het inkomen van de sporter en/of de ouders van jeugdige sporters. Iedere sport die aangesloten is bij het NOC-NSF moet gebruik kunnen maken van het Topsportfonds. Naast alle sporters die vanuit de sportverenigingen de topsport bereiken, moet er ook gekeken worden naar de sporten die gegeven worden door het “bedrijfsleven”. Wij verstaan onder deze topsporters, de talenten vanuit dansscholen en de wedstrijd elementen vanuit Sportscholen.

Gemeente Den Helder heeft de laatste jaren te weinig aandacht besteed aan sport. Het sportbeleid zal moeten worden aangepast op de huidige (financiële) situatie van de sportverenigingen. De gemeente moet sportverenigingen meer duidelijkheid geven over de koers. Problemen zoals tussen Rugbyclub en gemeente mogen nooit meer voorkomen.

Ook is Helder Onafhankelijk! van mening dat in sportbesturen geen (oud) raadsleden of (oud) wethouders mogen zitten. Hierdoor kunnen andere verenigingen zich buitengesloten voelen. Terwijl sport mensen moet samenbrengen.

Stadsontwikkeling.

Bezint voor u begint is het devies van Helder Onafhankelijk !!.

Helemaal als het betrekking heeft op beslissingen over macro-maatschappelijke ontwikkelingen, die in vaste planologische stedenbouwkundige vorm worden gegoten.

Natuurlijke ontwikkelingen verdienen de voorkeur boven van hogerhand doorgezette dwang, die vaak geen oog heeft voor de werkelijke behoefte van de bevolking. Doorstroming van verkeer en bereikbaarheid van de binnenstad zijn onderwerpen van verontrusting voor Helder Onafhankelijk!

De stadsontwikkeling is een publieke taak en dient om deze reden te vallen onder het hoogte bestuursorgaan, de gemeenteraad. Helder Onafhankelijk! is om die reden voor de ontmanteling van Zeestad BV & CV.

De uitwerkingsplannen waaronder die van het stadshart, dienen te worden herzien. Deze plannen zijn gemaakt vóór de economische crisis die ons land heeft geteistert. Het is dan ook noodzakelijk de plannen te herijken naar het  huidige economische klimaat.

Starters Hypotheek Jongeren
Helder Onafhankelijk! is voorstander van een jongeren-hypotheek!

De huurmarkt zit ook in Den Helder muurvast. Er zijn te weinig huurwoningen voor starters. En de gemiddelde huurprijs ligt hoger dan de hypotheeklasten.

Door starters te helpen om de woningmarkt op te komen wordt er bespaard op de huurtoeslag. Geld wat ingezet kan worden voor andere doeleinden of zelfs verlaging van belastingen.

Station Zuid.

Station zuid is, vooral als het donker is, geen prettige plek om op de trein te wachten. We vinden dat dit moet verbeteren. Daarnaast vinden we dat er een voetpad moet komen vanaf Nieuw Den Helder naar het station. Nu is er alleen een fietspad en dat is niet ideaal.     `                   Gezien de vele voetgangers, die dagelijks gebruik maken van dit fietspad om het station te bereiken,  is de aanleg van een voetpad zeker op zijn plaats.

Subsidies.
Gemeentelijke subsidies moeten in eerste instantie gaan naar evenementen en instellingen die een grote doelgroep bereiken, maar liever heeft Helder Onafhankelijk dat ze zichzelf bedruipen.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de Dag van de Muziek wat ons betreft eerder subsidie verdient dan een standbeeld.

Daarnaast moet van tevoren helder zijn hoe geld wordt gebruikt, zodat achteraf gecontroleerd kan worden of het daadwerkelijk besteed is waarvoor het werd aangevraagd. Het zogenaamde prestatiecontract. Tenslotte moet het altijd duidelijk zijn, dat degenen die de subsidie aanvragen, niet alleen en op eigen kracht de financiële middelen, die we hen verschaffen, kunnen organiseren.

Subsidies worden alleen door de gemeente en niet door andere afgeleide instellingen verstrekt. Een constructie waarbij een  ondernemer -in dit geval Willemsoord B.V.-  een subsidie geeft aan een ideële huurder, is onjuist. Wij zijn van mening dat alleen de Gemeente Den Helder gerechtigd is  subsidies te verlenen.

Teso/Texel

Toerisme.

Daar het toerisme  een belangrijke economische factor is,  dient deze op alle mogelijke  manieren te worden gestimuleerd. Dit willen we doen -waar mogelijk- door initiatieven vanuit de markt te ondersteunen en waar het niet mogelijk lijkt, dit mogelijk te maken. De toeristenbelasting is wenselijk in overeenstemming met de omliggende gemeenten. Wij zijn voorstander van een maximaal tarief van 10 euro per persoon, zodat ook gezinnen zich dit nog kunnen veroorloven.

Gezins- en dagjes-toerisme heeft onze volledige steun. De plaatselijke VVV heeft volledig gefaald  met voorlichting over Den Helder aan toekomstige bezoekers. Tot op de dag van vandaag ontbreekt het Den Helder aan een stadsplattegrond met hierin aangegeven de  musea en andere  mogelijkheden voor bezoekers, dan wel  enige andere  uitgave met bezienswaardigheden.

Helder Onafhankelijk pleit voor hervorming van Stelling Den Helder en wil laten onderzoeken of het mogelijk is een dagkaart, een zogenaamd passe-partout, te verstrekken voor gezinnen en dagjesmensen in samenwerking met bijvoorbeeld  ProRail, Teso en ANWB.

Uitgaanscentrum naar Willemsoord

Helder Onafhankelijk! is tegen de verplaatsing van het uitgaansgebied uit de Koningstraat naar Willemsoord.

Woningstichting en Gemeente Den Helder hebben doelbewust de Horecastraat laten verpauperen om een excuus te hebben voor de verplaatsing. De horeca hoort in de binnenstad.

Tevens is het ongehoord dat de eigenaar vaneen bouwbedrijf en de grootste horecagelegenheid in de Koningstraat, de ontwikkeling van de horeca op Willemsoord op zich neemt. Waardoor straks alle horeca de huurpenningen moeten afdragen aan hun grootste concurrent. Deze machtspositie en monopolypositie binnen de nachthoreca is uiterst onwenselijk! En wordt nu oogluikend toegestaan door VVD, D66, CDA, PvdA en de Stadspartij Den Helder. Een regelrechte schande voor onze stad.

Veiligheid.

Veiligheid is niet een kwestie van cijfers, maar van  het gevoel dat de inwoners thuis  hebben, dan wel op hun werk en in de openbare ruimten. Ondanks inspanningen van partijen heerst er  op bepaalde plekken in Den Helder nog altijd  een gevoel van onveiligheid.

Helder Onafhankelijk wil dat iedereen zich veilig voelt in de stad, waar hij of zij leeft, werkt of deze stad  bezoekt.

De gemeente dient in overleg met de politie, wijkagenten en buurtbewoners overeen te komen wat  gedaan dient te worden  aan de veiligheid in geval van overlast. De wijkagent dient door een direct contact met de inwoners en publiek,  een meer prominente rol te spelen in de wijk die onder zijn verantwoording valt.

Veiligheid tijdens het uitgaan.

Het gevoel van veiligheid in de uitgaansgebieden moet verbeterd worden. De horeca heeft het door de Covid-19 sluiting, erg zwaar. Het aantal incidenten stabiliseert doordat steeds minder mensen gebruik maken van de nachthoreca.

Om een veilige en gezonde horeca te creëren zal de nachthoreca vooral gecentraliseerd moeten worden in het huidige uitgaansgebied. Alle panden moeten worden gerenoveerd en de openbare ruimten moeten worden verfraaid met meer en betere terrassen, een muziekkoepel en bijvoorbeeld een speelplein voor de kinderen, die overdag met de ouders  de (alcohol-vrije)  horeca bezoeken.

Sluitingstijden dienen te worden aangepast aan een eindtijd zonder toegangsstop, daar deze toegangsstop geen enkele meerwaarde heeft voor de veiligheid.

Verantwoordelijk alcoholgebruik.

Helder Onafhankelijk vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om het alcoholgebruik onder jongeren zoveel mogelijk tegen te gaan. Vooral wanneer het gaat  om jongeren onder de 18 Jaar.

Supermarkten, slijterijen en horeca houden zich redelijk aan de regelgeving, mede door strenge controles. Jongerencentra, buurthuizen en andere verenigingen, waar veel jongeren onder de 18 jaar aanwezig zijn, worden veel minder gecontroleerd.

Helder Onafhankelijk vindt dat controles zich met name meer moeten gaan richten op de gelegenheden, waar voornamelijk jongeren aanwezig achten te zijn.

Om alcohol-misbruik te voorkomen dient  goede voorlichting plaats te vinden in eenzelfde volume als de voorlichting over drugs, zowel door en met de ouders, maar ook door en met  scholen en voor en door de jongeren zelf. Goede voorlichting & preventie-lessen over alcohol- en drugsgebruik zouden op alle scholen binnen de gemeente  een terugkerend thema moeten zijn.

Verenigingen.

De verhuur van gebouwen aan verenigingen is marktconform. Dat betekent dat er ook naar de locatie gekeken moet worden alsmede naar de aldaar geldende huurprijzen. Wij staan op het standpunt dat de gemeente de gemeentelijke  eigendommen tegen kostprijs dient te verhuren. Een gemeente is geen organisatie met winstoogmerk.

Werk.

De gemeente dient er voor te zorgen dat werkzaamheden die in Den Helder moeten  gebeuren zoveel mogelijk gedaan worden door de inwoners van Den Helder. Dit willen wij bereiken door zo min mogelijk externe partijen in te huren en zoveel mogelijk werk te verschaffen aan de (kleinere) Helderse bedrijven.

Wijkhuis Nieuw Den Helder.

Het wijkhuis moet een laagdrempelig buurthuis zijn. Verenigingen  moeten niet gehinderd worden door hoge huurprijzen wanneer  zij in het wijkhuis  een activiteit willen uitvoeren.

De speeltuin naast het wijkhuis dient veel beter onderhouden te worden. Zoals beloofd door de gemeente bij de ontwikkeling en start van de Speeltuin, dient er een beheerder te komen die met deze taken  belast is. Tevens zijn wij van mening dat de speeltuin ’s avonds afgesloten dient te worden, zodat  geen overlast door rondhangende jeugd/jong volwassen kan worden veroorzaakt.

Wijkplatforms.

We constateren dat de wijkplatforms zich steeds meer opstellen als politiek- ambtelijke organisaties, met daarbij de politieke en ambtelijke belangen, waardoor zij als U-bocht- constructie voor de gemeenteraad fungeren. Wij zijn van mening dat deze organisaties laagdrempelig behoren te zijn en de belangen van de wijkbewoners dienen  te behartigen.

De wijkplatformen mogen niet geleid worden door (oud) politici of ambtenaren. De besturen dienen onafhankelijk te functioneren.

Willemsoord.

Hoewel Willemsoord een duur betaalde en beslist ongelukkige start heeft gehad, is dit prachtige stukje Den Helder het werkelijk historische gedeelte van Den Helder.  Het nautische, historische en industriële karakter van Willemsoord dient uitgangspunt te worden van de verdere ontwikkeling. Dat betekent o.a. dat de jachthaven ontsloten dient te worden.

Pleziervaartuigen moeten de haven gemakkelijk kunnen bereiken. Voor deze vorm van toerisme dienen de voorzieningen behoorlijk en voldoende te zijn. Met de verplaatsing van centrumfuncties  naar Willemsoord is Helder Onafhankelijk het niet eens.

Willemsoord zou veel meer als onlosmakelijk onderdeel van Stelling Den Helder en de Napoleontische fortificaties onder de aandacht van toeristen moeten worden gebracht.

Windmolens op zee.

Het is van levensbelang dat Den Helder op zoek gaat naar nieuwe energie-bronnen, werkgelegenheid en economische vooruitgang. Windmolens zijn ons inziens een goede mogelijkheid om al deze doelen tegelijk te bewerkstelligen. Windmolens dienen buiten de zichtzones van Den Helder te komen.

Wijkmanager.

Om goed in te spelen op zaken, die in de verschillende wijken in Den Helder er toe doen,  is Helder Onafhankelijk voorstander van een fulltime wijkmanager. Deze dient aanspreekpunt te zijn voor iedereen die in die wijk woont  zodat zaken snel en eenvoudig kunnen worden opgelost.

Woningstichting.
Woningstichting Den Helder dient zich bezig te houden met haar kerntaak, namelijk het bouwen, onderhouden en verhuren van sociale woningbouw. Dat betekent dat alle taken, welke Woningstichting nu er bij doet (makelaar en projectontwikkelaar spelen, zich bezighouden met buurtwerk) met medewerking van de gemeente worden afgebouwd en deze opnieuw bij de gemeente of andere maatschappelijke organisaties -waar deze taken thuishoren- komen te liggen.

Woningstichting heeft meerdere bedrijven waaronder ook Helder Vastgoed BV. Ook de onderliggende BV’s zullen zich moeten aanpassen en de focus leggen bij de sociale huurwoningen. Er moet prioriteit worden gesteld bij starterswoningen voor jongeren.

Verder zal Woningstichting met zijn onderliggende BV’s commerciële panden zoals winkelpanden moeten gaan afstoten. Het monopolie in onder andere de binnenstad wordt te groot.

Woningstichting heeft bij gemeente Den Helder een garantstelling. Deze garantstelling heeft de stichting nodig om faillissement te voorkomen. De garantstelling is afgegeven voor sociale woningbouw, en de gemeente kan niet garantsteller zijn voor commerciële activiteiten. De garantstelling zal in takt blijven als woningstichting 8 van de 10 huizen bouwt voor sociale huur. Als Woningstichting niet terug gaat naar de kerntaak, zal de garantstelling worden afgebouwd.

Zeestad.

Zeestad is wat ons betreft een volstrekt overbodige instelling en dient zeker niet tot nut van het algemeen in Den Helder.

Helder Onafhankelijk wil dat de gelden voor Ruimtelijke Ordening en Beheer  weer terug gaan naar de gemeente. Zeestad en haar ondoorzichtige CV- en BV- constructies zorgen er op dit moment voor dat de gemeente -en dus de bevolking-  steeds minder grip heeft op zaken, die in de toekomst  de stad en haar bewoners aangaan.

Helder Onafhankelijk  wil al haar invloed uitoefenen om Den Helder weer zijn eigen waarde terug te geven. Het geharrewar met Zeestad is een onwenselijke, onwerkbare en onverkwikkelijke situatie. De directeur van Zeestad is -ongekozen en ongewild door de bevolking- de loco-burgemeester van Den Helder geworden.

Helder Onafhankelijk kan  dit niet langer accepteren.

Helder Onafhankelijk eist daarom de volledige ontmanteling en opheffing van Zeestad en de megalomane geldverslindende projecten, waarin deze Den Helder verstrikt heeft!

Zeestad kost de burgers veel geld, heel veel geld. Geld, dat beter besteed kan worden aan de daadwerkelijke stedelijke en maatschappelijke vernieuwing.

Wanneer  Den Helder niet ophoudt  met  de organisatie Zeestad, gaat dat de inwoners van Den Helder  en hun  kinderen in de toekomst  heel veel extra geld kosten.

Zonne-energie.

Het feit dat Den Helder een van de gemeenten in Nederland is, waar sprake is van zeer veel zonne-uren, is Helder Onafhankelijk  voorstander van grondig en uitgebreid  onderzoek naar opwekking en exploitatie van zonne-energie. Een en ander kan zorgdragen voor opleidingen in deze sector en voor  werkgelegenheid.